Prijava Registracija

Prijavite se

Korisničko ime *
Lozinka *
Zapamti me

Izradite korisnički račun

Polja označena zvijezdicom (*) su obavezna.
Ime *
Korisničko ime *
Lozinka *
Potvrdite lozinku *
Email *
Potvrdite email *
Captcha *

Statut

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama ("Narodne novine" br. 74/14.), Skupština Udruge pravnika u zdravstvu, dana 25. travnja 2015. godine, donosi

 

S T A T U T
UDRUGE PRAVNIKA U ZDRAVSTVU

 

I . OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Udruga pravnika u zdravstvu (u daljnjem tekstu: Udruga) je udruga u koju se mogu učlaniti diplomirani pravnici/magistri prava, koji rade i djeluju u zdravstvenim ustanovama, te druge pravne i fizičke osobe sukladno ovom Statutu, radi unapređivanja i pomaganja stručnog rada Udruge i njezine afirmacije u zemlji i inozemstvu.
Ovim Statutom uređuje se naziv i sjedište Udruge, područje njezina djelovanja sukladno ciljevima, predstavljanje i zastupanje, ciljevi, izgledu pečata Udruge, djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, gospodarske djelatnosti sukladno zakonu, ako ih obavlja, javnost rada, članstvo i članarina, prava i obveze članova, stegovna odgovornost članova, unutarnji ustroj, djelovanje i način rada tijela Udruge, način sazivanja sjednica tijela Udruge, način sazivanja Skupštine u slučaju isteka mandata, izbor i opoziv likvidatora Udruge, stjecanje i način raspolaganja imovinom, prestanak Udruge i raspolaganje imovinom za slučaj njena prestanka, te druga pitanja značajna za rad Udruge.
Članak 2.
Udruga djeluje na području Republike Hrvatske, a može se udružiti u domaće i inozemne udruge koje imaju za cilj promoviranje rada pravnika i pravničke struke u zdravstvu.

II. NAZIV I SJEDIŠTE, TE OBLIK I SADRŽAJ PEČATA

Članak 3.
Naziv Udruge je: UDRUGA PRAVNIKA U ZDRAVSTVU.

Članak 4.
Udruga ima svojstvo pravne osobe, a sjedište joj je u Varaždinu.
Udruga je registrirana u Varaždinskoj županiji pri Uredu državne uprave.
Udruga je neprofitna pravna osoba koja svoju imovinu koristi isključivo za obavljanje svoje djelatnosti.

Članak 5.
Udruga ima pečat i zaštitni znak.
Pečat je okruglog oblika ø 33 mm, a sadrži uz unutarnji gornji rub kruga polukružno tekst UDRUGA PRAVNIKA, a uz unutarnji donji rub kruga također polukružno tekst: U ZDRAVSTVU. U sredini kruga stoji paragraf ispod kojeg je Eskulapov štap oko kojega je obavijena zmija, kao simboli pravne i medicinske struke, dok bočno unutar kruga s lijeve i desne strane nalaze se po jedan manji paragraf.
Zaštitni znak je identičan pečatu, a sastoji se od dvije boje: manji paragrafi lijevo i desno u krugu s unutarnje strane i Eskulapov štap s obavijenom zmijom su u crnoj boji, dok su centralni paragraf i pisani tekst u plavoj boji.
Pečatom se ovjeravaju opći i drugi akti Udruge, te financijska i druga dokumentacija.

III. PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE
Članak 6.
Udrugu neograničeno predstavlja i zastupa predsjednik Udruge, u okviru djelatnosti, te je ovlašteni potpisnik u ime i za račun Udruge.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika Udruge, potpredsjednik Udruge ima ovlasti za potpisivanje korespondencije, potrebne dokumentacije, te predstavlja i zastupa Udrugu sukladno odredbama ovog Statuta.
Odredbe ovog Statuta o izboru, trajanju mandata i prestanku mandata Predsjednika Udruge na odgovarajući se način primjenjuju na potpredsjednika Udruge.

IV. JAVNOST RADA UDRUGE
Članak 7.
Rad Udruge je javan. O svom radu Udruga informira javnost putem sredstava javnog priopćavanja i svojih publikacija.
Javnost rada Udruge ostvaruje se i na druge načine utvrđene, a posebno:
pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način, web- stranicama.

Svi članovi Udruge imaju pravo sudjelovati u radu Udruge, sukladno odredbama Statuta i zakona, te pravo uvida u rad tijela i odluke koje njena tijela donose.
Za javnost rada odgovoran je predsjednik Udruge. Javnosti se mogu uskratiti samo oni podaci o radu Udruge koji su njena poslovna tajna.

V. PODRUČJE DJELOVANJA, CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 8.
Područje djelovanja Udruge, sukladno ciljevima postojanja i rada Udruge su:
-    promicanje ugleda i unapređenje pravničke struke u zdravstvu u zemlji i inozemstvu;
-    rad na stvaranju uvjeta za razvoj i napredak pravne struke u zdravstvenim ustanovama;
-    stvaranje i njegovanje veza među diplomiranim pravnicima koji rade i djeluju u zdravstvenim ustanovama;
-    njegovanje i razvitak ugleda i etike pravničkog poziva;
-    raspravljanje znanstvenih i stručnih problema pravne struke i zauzimanje stanovišta o njima i
-    poticanje i razvitak suradnje Udruge s drugim stručnim, obrazovnim, razvojnim i istraživačkim organizacijama, te suradnje sa sličnim Udrugama u zemlji i inozemstvu.

Članak 9.
U okviru ciljeva radi kojih je osnovana, Udruga posebno obavlja slijedeće poslove i djelatnosti:
-    okuplja diplomirane pravnike/magistre prava i druge osobe koje rade i djeluju u zdravstvenim ustanovama u okviru ostvarivanja ciljeva Udruge, sukladno Statutu;
-    organizira znanstvene i stručne skupove koji imaju za cilj unapređenje pravne struke u zdravstvu;
-    izdaje publikacije;
-    organizira sastanke, seminare, tribine i druge skupove članstva i drugih osoba radi promicanja ciljeva Udruge;
-    sudjeluje u aktivnostima stalnog obrazovanja pravnika;
-    sudjeluje u prikupljanju donacija radi unapređenja rada Udruge;
-    ostvaruje suradnju s drugim znanstvenim, stručnim i obrazovnim institucijama, te udrugama koje promiču slične aktivnosti;
-    potiče, pomaže i organizira različite oblike druženja članova, uključujući znanstvene, kulturne, sportske i druge oblike druženja;
-    potiče unapređenje hrvatskog pravnog sustava u okviru zdravstvene problematike;
-    obavlja druge aktivnosti kojima se ostvaruju ciljevi iz članka 8. ovoga Statuta.

Članak 10.
Pored djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi utvrđeni Statutom, Udruga obavlja gospodarske djelatnosti sukladno posebnim propisima, kojima se uređuju uvjeti za obavljanje te vrste djelatnosti.
Udruga obavlja slijedeće gospodarske djelatnosti:
-    organiziranje domaćih i međunarodnih znanstvenostručnih skupova, kongresa, seminara, predavanja, radionica, skupova i gostovanja domaćih i stranih predavača
-    edukacija i stručno usavršavanje članova Udruge
-    usklađivanje rada članova Udruge
-    organizacija stručnih putovanja u trajanju do dva dana s jednim noćenjem
-    izdavanje stručnih publikacija iz područja djelovanja Udruge
-    briga za unapređenje društvenog i ekonomskog položaja članova Udruge
-    suradnja s drugim srodnim udrugama u zemlji i inozemstvu.
-    ostale djelatnosti znanosti, stručnog rada i istraživanja

Gospodarske djelatnosti Udruga ne smije obavljati radi stjecanja dobiti za svoje članove ili treće osobe. Ako u obavljanju gospodarske djelatnosti Udruga ostvari višak prihoda nad rashodima, on se mora koristiti isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih Statutom. Udruga može radi obavljanja gospodarskih djelatnosti, osnovati trgovačko društvo, zadrugu ili druge gospodarske subjekte, sukladno posebnim propisima.


VI. ČLANSTVO

Članak 11.
Članstvo u Udruzi može biti redovno i počasno. Sukladno odredbama ovog Statuta, članovima Udruge mogu, pod jednakim uvjetima, postati svi poslovno sposobni državljani Republike Hrvatske. Članom Udruge pod jednakim uvjetima može postati i punoljetni stranac.
Redovnim članom mogu postati diplomirani pravnici/magistri prava, koji djeluju i rade u zdravstvenim ustanovama, ili na bilo koji drugi način imaju veze s obavljanjem zdravstvene djelatnosti, i druge fizičke osobe sa završenim najmanje VII/1 stupnjem stručne spreme koje rade na pravnim i srodnim poslovima u zdravstvenim ustanovama (diplomirani politolozi i sl.).
Upravni odbor Udruge može donijeti Odluku da redovnim članom postane i prvostupnik prava, ako radi u zdravstvenoj ustanovi, ili na bilo koji drugi način ima veze sa sustavom zdravstva.
Počasnim članom može se proglasiti osoba koja je svojim djelovanjem, materijalnim doprinosom ili na drugi način pridonijela djelovanju Udruge i ostvarivanju ciljeva Udruge.
Odluku o prijemu u počasno članstvo donosi Skupština na prijedlog Predsjednika ili Upravnog odbora.

Članak 12.
Članstvo u Udruzi je dobrovoljno.
Odluku o primanju u redovno članstvo donosi predsjednik na temelju zahtjeva, molbe ili pristupnice osobe koja želi postati član Udruge, ili na temelju prijedloga trojice članova uz prethodno pribavljeni pristanak kandidata.
Odluka Predsjednika mora biti donesena najkasnije 30 dana od primitka zahtjeva ili akta iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 13.
Članom Udruge se postaje upisom u popis članova, potpisivanjem pristupnice kojim se prihvaćaju Statut i drugi akti Udruge.

Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obvezno sadrži slijedeće podatke:
-    o osobnom imenu (nazivu)
-    OIB-u
-    datumu rođenja
-    datumu pristupanja Udruzi
-    kategoriji članstva, koje se određuje prema vrsti zdravstvenih ustanova ili drugih institucija iz kojih član dolazi,
-    datumu prestanka članstva u Udruzi, te
-    druge podatke.

Članak 14.
Prigovor na negativnu odluku predsjednika o primanju u članstvo podnosi se Skupštini Udruge u roku od 8 dana od dana kada je podnositelj molbe obaviješten o odluci. Skupština je dužna o prigovoru odlučiti u roku od 30 dana od dana primitka prigovora. Odluka Skupštine je konačna.
Članak 15.
Članstvo u Udruzi prestaje:
-    istupom,
-    brisanjem,
-    isključenjem i
-    smrću.
Član koji najmanje dvije godine neopravdano ne sudjeluje u radu Udruge ili se prestao baviti djelatnošću zbog koje je primljen u članstvo, može se brisati iz članstva odlukom Upravnog odbora. Na takvu odluku Upravnog odbora član može podnijeti prigovor Skupštini u roku od 8 dana od dana donošenja odluke. Skupština je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine je konačna.
Član Udruge može biti isključen iz članstva ako prekrši odredbe Statuta ili ugrozi interese Udruge ili prouzroči ozbiljnu štetu Udruzi i njenom članstvu ili zbog neplaćanja članarine za tekuću godinu.

Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu i u slučaju smrti.

Odluku o isključenju člana iz Udruge donosi Upravni odbor. Isključeni član ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge. Skupština je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.
Počasno članstvo prestaje smrću ili odlukom Skupštine, a na prijedlog Predsjednika Udruge.

Članak 17.
Redovni članovi Udruge imaju jednaka prava i dužnosti, a posebno:
-    sudjelovati u radu Udruge,
-    birati i biti birani u tijela Udruge,
-    biti informirani o cjelokupnom radu Udruge,
-    plaćati članarinu, te
-    ostvarivati druga prava predviđena općim aktima Udruge.
Počasni članovi sudjeluju u radu Udruge, ali bez prava odlučivanja te prava da budu birani u njezina tijela.

Članak 18.
Udruga se može učlaniti ili udružiti u druge domaće i međunarodne asocijacije.
Udruga može osnovati ogranke i izvan svog sjedišta. Odluku o osnivanju ogranka, njegovu ustroju i prestanku donosi Skupština.
Ogranci Udruge nemaju pravnu osobnost.

VII. STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA

Članak 19.
Stegovne mjere prema članovima Udruge su isključenje i opomena.
Član može biti isključen iz Udruge:
-    ako je njegova javna djelatnost u suprotnosti s ciljevima postojanja Udruge predviđenim ovim Statutom;
-    ako je osuđen zbog posebno nečasnog kaznenog djela;
-    ako je svojim djelovanjem ili ponašanjem u Udruzi ili u vezi s njim postupajući suprotno načelima rada i djelovanja članova Udruge izraženih u Statutu ili drugom općem aktu Udruge izazvao ozbiljniji poremećaj u radu Udruge, naškodio ugledu Udruge ili prouzročio Udruzi znatniju materijalnu štetu;
-    ako ne plaća članarinu.
Opomena se izriče članu koji je svojim djelovanjem doveo do narušavanja ugleda Udruge, poremećaja u njezinu radu ili je Udruzi prouzročio materijalnu štetu, ako posljedice tog djelovanja nisu takve da iziskuju isključenje i ako se može očekivati da član neće nastaviti s ponašanjem koje šteti Udruzi.
Stegovni postupak pokreće se na zahtjev predsjednika Udruge. O stegovnoj odgovornosti odlučuje Časni sud. Časni sud koji čine predsjednik i dva člana imenuje Skupština iz redova članova u svakom pojedinom slučaju. Protiv odluke Časnog suda član i predsjednik Udruge imaju pravo žalbe Skupštini u roku od 8 dana od dana odluke Časnog suda. Postupak pred Časnim sudom, te postupak po žalbi mogu se urediti posebnim pravilnikom.
U slučaju iz stavka 2. i 3. ovoga članka, protiv počasnih članova ne vodi se stegovni postupak, ali na prijedlog predsjednika, Skupština može odlučiti o prestanku počasnog članstva.

VIII. TIJELA, UNUTARNJI USTROJ I UPRAVLJANJE UDRUGOM

Članak 20.
Udrugom upravljaju članovi neposredno osobnim izjašnjavanjem na sjednicama Skupštine i preko izabranih predstavnika u tijelima Udruge.  

Članak 21.
Tijela Udruge su:
-    Skupština;
-    Upravni odbor;
-    predsjednik;
-    potpredsjednik,
-    tajnik i
-    likvidator.
Skupština može posebnom odlukom ustrojiti tijela za obavljanje pojedinih poslova iz svoje nadležnosti. U odluci o osnivanju takvog tijela odredit će mu se ovlasti i način postupanja.

a) Skupština

Članak 22.
Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom i čine je svi redovni članovi.
Skupština:
-    utvrđuje politiku razvoja Udruge,
-    donosi i mijenja Statut Udruge,
-    donosi financijski plan i završni račun,
-    donosi druge akte i odluke vezane za rad Udruge,
-    bira i razrješuje dužnosti predsjednika Udruge,
-    bira i opoziva likvidatora Udruge,
-    razmatra i usvaja izvješća o radu Udruge,
-    daje smjernice za rad Udruge,
-    odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Udruge,
-    odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, raspodjeli preostale imovine udruge nakon prestanka rada,
-    donosi odluku o statusnim promjenama,
-    odlučuje o promjeni sjedišta Udruge,
-    odlučuje o promjeni pečata Udruge,
-    odlučuje o rješavanju sporova i sukoba interesa unutar Udruge i isključenju iz članstva u drugom stupnju,
-    odlučuje o prestanku rada Udruge,
-    odlučuje o udruživanju s drugim organizacijama, ako se udruživanjem ne gubi pravna osobnost;
-    obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom.

Članak 23.
Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda najmanje jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.

Sjednice skupštine saziva predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu.

U odluci o sazivanju Skupštine predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Udruge. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.

Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 4. ovoga članka, sazvati će je predlagatelji (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

Članak 24.
Skupštini predsjedava predsjednik Udruge. U odsutnosti predsjednika, Skupštinom predsjedava potpredsjednik, a ako je i on odsutan, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.
O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Udruge.
Skupština odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, ako ovim Statutom nije određena posebna većina.
Svoj rad Skupština može urediti posebnim poslovnikom.

Članak 25.
Skupština donosi odluke javnim glasovanjem, ako ne odluči da se glasuje tajno.
b) Upravni odbor

Članak 26.
Upravni odbor je kolegijalno upravljačko tijelo Udruge i ima sedam članova, uključujući predsjednika i potpredsjednika Udruge. Skupština može posebnom odlukom u Upravni odbor kooptirati dodatni broj članova, ali najviše do devet.
Članove Upravnog odbora bira Skupština. Mandat Upravnog odbora traje četiri (4) godine i može se ponavljati.

Članak 27.
Upravni odbor radi na sjednicama i pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočna natpolovična većina članova Upravnog odbora.
Upravni odbor donosi odluke većinom glasova nazočnih članova.

Članak 28.
Razrješava li Skupština cijeli Upravni odbor, tada bira novi s punim mandatom.

Svaki član Upravnog odbora, predsjednik kao i drugi članovi tijela upravljanja Udrugom mogu zatražiti svoje razrješenje i prije isteka mandata na koji su izabrani, s time da su dužni obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju. Skupština je dužna donijeti odluku o zahtjevu za  razrješenje na prvoj sjednici.

U slučaju prestanka dužnosti predsjednika, do izbora novog, zamjenjuje ga potpredsjednik, a u nemogućnosti istog, najstariji član Upravnog odbora.

Članak 29.
Upravni odbor Udruge:
-    priprema nacrte i utvrđuje prijedlog Statuta, izmjena i dopuna Statuta i drugih akata Skupštine;
-    provodi odluke i zaključke Skupštine;
-    upravlja sredstvima i imovinom Udruge te donosi odluke o raspolaganju
imovinom izvan redovitog poslovanja;
-    usvaja završni račun Udruge;
-    osniva odbore, komisije i druga tijela za rješavanje pitanja iz svoje nadležnosti;
-    bira i imenuje tajnika Udruge;
-    podnosi Skupštini izvješće o svom radu;
-    obavještava članove o zbivanju u Udruzi;
-    donosi opće akte Udruge ako ovim Statutom nije drukčije određeno;
-    odlučuje o primanju u članstvo;
-    utvrđuje iznos članarine;
-    donosi odluke o isključenju člana iz Udruge;
-    obavlja i druge poslove neophodne za djelatnost Udruge koji ovim Statutom nisu stavljeni u nadležnost drugih tijela.

Članak 30.
Upravni odbor osigurava zakonitost rada Udruge i izvršavanje zakonom i ovim Statutom predviđenih obaveza i u tom pogledu kolektivno je odgovoran Skupštini, a svaki član Upravnog odbora osobno je odgovoran za svoj rad u Upravnom odboru.

Članak 31.
Predsjednik i članovi Upravnog odbora mogu biti razriješeni dužnosti i prije isteka mandata ako:

- postupaju suprotno odlukama Skupštine
- podnesu ostavku
- naruše ugled Udruge

b) Predsjednik i potpredsjednik Udruge

Članak 32.
Predsjednik Udruge:
-    zastupa i predstavlja Udrugu,
-    saziva Skupštinu Udruge,
-    rukovodi radom Skupštine Udruge,
-    utvrđuje prijedlog programa rada i Statuta koji se podnose Skupštini na razmatranje i  
-    prihvaćanje,
-    saziva sjednice Upravnog odbora i predlaže dnevni red,
-    odgovara za pravilan i zakonit rad Udruge,
-    vodi poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine,
-    podnosi prijedlog godišnjeg financijskog izvješća Skupštini,
-    dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom Uredu državne uprave,
-    između dviju sjednica Upravnog odbora rukovodi radom Udruge i donosi odluke potrebne za obavljanje redovne djelatnosti;
-    utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada,
-    brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge i Upravnog odbora,
-    sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za  račun Udruge,
-    upravlja imovinom Udruge,
-    podnosi izvješće o radu Udruge Skupštini Udruge,
-    imenuje potpredsjednika Udruge,
-    imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke,
-    brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Udruge,
-    nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge,
-    obavlja i druge poslove vezane uz funkciju predsjednika prema zaključcima Upravnog odbora, ovlastima propisanim Statutom, zakonima i općim aktima Udruge,
-    Predsjednik Udruge ujedno je i predsjednik Upravnog odbora, a potpredsjednik Udruge je i potpredsjednik Upravnog odbora. Za svoj rad predsjednik Udruge odgovoran je Skupštini Udruge, a potpredsjednik je odgovoran predsjedniku Udruge.
Potpredsjednik Udruge zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove odsutnosti ili zbog drugih razloga izazvane spriječenosti u obavljanju svojih dužnosti.c) Tajnik Udruge

Članak 33.
Administrativno-stručne, pomoćne i njima slične poslove Udruge obavlja tajnik Udruge. Tajnika Udruge bira i imenuje Skupština na mandat od 4 godine.
Tajnik Udruge:
-    obavlja stručno-administrativne poslove u Udruzi,
-    vodi registar članova i odgovoran je za njegovo uredno vođenje,
-    obavlja i druge poslove za potreba Skupštine i Upravnog odbora.
Pri izvršavanju svojih zadaća tajnik je dužan pridržavati se odluka, uputa i naloga Skupštine, predsjednika, potpredsjednika ili od njih ovlaštenih osoba.
d) Likvidator

Članak 34.
Likvidatora Udruge bira i opoziva Skupština.
Likvidator može biti osoba/pravna osoba član Udruge ili osoba koja nije član Udruge. Likvidator može, na temelju posebne odluke Skupštine, ostvariti  pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava Udruge, u visini koju određuje Skupština, koju odluku Skupština donosi na prvoj slijedećoj sjednici nakon njegova imenovanja.
Likvidator Udruge zastupa Udrugu u postupku likvidacije, te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar Udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.
IX. PRESTANAK MANDATA I OVLASTI

Članak 35.
Mandat člana tijela Udruge i pojedinih dužnosnika prestaje:
-    istekom,
-    opozivom,
-    na vlastiti zahtjev,
-    ako pravomoćnom odlukom suda bude protiv njega izrečena sigurnosna mjera ili kazna koja mu onemogućava obavljanje dužnosti na koju je izabran.
Član tijela Udruge može biti opozvan ako ne obavlja svoju dužnost savjesno ili na zadovoljavajući način.
Razrješenje od dužnosti obavlja se na način sukladan onome na koji je obavljen izbor na dužnost, osim u slučaju isteka mandata kada razrješenje nastupa po samom Statutu, ili ako mandat prestaje po sili zakona.

X. IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE, ODGOVORNOST ZA OBVEZE, FINANCIJSKO POSLOVANJE, ČLANARINA

Članak 36.
Imovinu Udruge čine nekretnine i pokretnine, imovinska prava i novčana sredstva namijenjena djelovanju Udruge.
Za svoje djelovanje Udruga osigurava sredstva od:
-    donacija pravnih i fizičkih osoba
-    državnih dotacija iz proračuna za znanstvenu i stručnu djelatnost te sredstava iz proračuna jedinica lokalne uprave i samouprave;
-    prihoda od izdavačke djelatnosti;
-    novčana sredstva stečena obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi  obavljanjem gospodarskih djelatnosti,
-    sredstava fondova za posebne namjene;
-    prihoda od imovine i prava;
-    prihoda od članarine, te
-    prihoda iz drugih zakonitih izvora.
Za svoje obveze Udruga odgovara svojom cjelokupnom imovinom sukladno zakonu.
Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom, u skladu sa zakonom.
Udruga radi unapređenja svoje djelatnosti, njenog financiranja ili stručnog obavljanja pojedinih poslova može, sukladno zakonu, osnivati druge pravne osobe (zaklade, fondacije, udruge, ustanove, trgovačka društva i sl.).
Ako Udruga provodi programe i projekte od interesa za opće dobro financirane iz javnih izvora, najmanje jednom godišnje o svome radu, opsegu, načinu stjecanja i korištenja sredstava mora izvijestiti davatelja sredstava, a putem mrežne stranice obavještava i širu javnost.

Prikupljena sredstva iz prethodnog stavka, Udruga može koristiti isključivo za provedbu odobrenih programa ili projekata.

Članak 37.
Sredstvima i imovinom Udruge raspolaže predsjednik, odnosno osobe ovlaštene ovim Statutom u skladu s odlukama Skupštine ili Upravnog odbora, te odredbama ovog Statuta i zakonskim propisima.
Naredbodavci u financijskom poslovanju su predsjednik Udruge ili druga osoba koju on odredi.
Udruga ima kunski, a može imati i devizni račun, te vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija. Sukladno propisima, svake se godine donosi godišnji obračun (završni račun) na način i u rokovima propisanim zakonom i drugim propisima. Skupština može za svaku godinu donijeti financijski plan.


XI.  RASPOLAGANJE IMOVINOM UDRUGE U SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA UDRUGE

Članak 38.

U slučaju prestanka postojanja Udruge, imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke Skupštine, sukladno Statutu.

Udruga nema pravo imovinu Udruge dijeliti svojim osnivačima, članovima Udruge, osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

XII. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

Članak 39.

Spor/sukob interesa u Udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova Udruge o kojima članovi mogu slobodno raspravljati, a koji utječu na rad Udruge u cjelini, odnosno, ako se ona odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za članove.

Za rješavanje spora/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova Udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuje se pravilnikom koji donosi Skupština.

Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.
Odluka arbitražnog vijeća je konačna.

Ukoliko spor/sukob interesa nastane oko pitanja o kojima se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća Udruzi da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, Udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.

XIII. OBAVLJANJE ADMINISTRATIVNIH I STRUČNIH POSLOVA

Članak 40.
Pojedine stručne poslove ili grupe poslova Udruga može ugovorom povjeriti nekoj fizičkoj osobi ili pravnoj osobni registriranoj za odgovarajuću djelatnost.
Pojedini stručni ili autorski poslovi mogu se povjeriti osobama koje imaju potrebna znanja i vještine ugovorom o djelu, autorskim ili drugim odgovarajućim ugovorom. Takve ugovore u ime Udruge zaključuje predsjednik ili osoba koju on ovlasti.
XIV. FINANCIJSKO POSLOVANJE UDRUGE

Članak 41.

Udruga je dužna voditi poslovne knjige  i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

XV. ODGOVORNOST ZA OBVEZE I ŠTETU

Članak 42.

Za svoje obveze Udruga odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

Članovi Udruge i članovi njezinih tijela ne odgovaraju za obveze Udruge.

Nad Udrugom se može provesti stečaj, sukladno zakonu.

Udruga i osobe ovlaštene za zastupanje Udruge za štetu učinjenu Udruzi ili Udruge prema trećim osobama, odgovaraju sukladno općim propisima za štetu.

 

XVI. NADZOR

Članak 43.

Članovi Udruge sami nadziru rad Udruge.

Ako član Udruge smatra da je Udruga povrijedila Statut ili drugi opći akt Udruge, ovlaštena je na to upozoriti nadležno tijelo Udruge, te zahtijevati da se nepravilnosti uklone.

Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30 dana, član može podnijeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema sjedištu Udruge .

 

XVII. DONOŠENJE STATUTA I OPĆIH AKATA UDRUGE

Članak 44.
Statut Udruge donosi Skupština natpolovičnom većinom nazočnih članova.
Nacrt Statuta utvrđuje Upravni odbor i dostavlja ga na uvid članovima prije održavanja Skupštine.

Članak 45.
Pravilnike i druge opće akte Udruge donosi predsjednik, ukoliko ovim Statutom nije drukčije određeno. Opći akti stupaju na snagu danom donošenja.
Za tumačenje odredbi Statuta i općih akata nadležno je tijelo koje ih donosi.

Članak 46.
Izmjene i dopune Statuta i općih akata Udruge donose se prema postupku propisanom za njihovo donošenje.
Prijedlog za donošenje, izmjenu i dopunu općih akata Udruge može podnijeti svaki član te tijela Udruge.


XVIII. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 47.
Razlozi za prestanak postojanja Udruge jesu:

1.    odluka Skupštine o prestanku Udruge
2.    pripajanje drugoj udruzi, spajanje s drugom udrugom, podjela Udruge razdvajanjem
3.    protek dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne  sjednice Skupštine, a ona nije održana
4.    pravomoćna odluka suda o ukidanju Udruge
5.    pokretanje stečajnog postupka
6.    na zahtjev člana, ako je broj članova pao ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje Udruge, a nadležno tijelo nije u roku od godine dana od nastupanja te činjenice, donijelo odluku o primanju novih članova.

U slučaju iz stavka 1. točke 1. i 5. ovog članka, likvidator je dužan, nadležnom Uredu državne uprave, podnijeti zahtjev za upis prestanka djelovanja Udruge u registru udruga u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke o prestanku Udruge, odnosno pokretanju stečajnog postupka.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.
Odluka o prestanku Udruge objavit će se na odgovarajući način.
U slučaju prestanka Udruge njezina imovina se prenosi na organizaciju koja nastavlja ostvarivanje ciljeva, zadataka i djelatnosti Udruge, a ako takve organizacije nema, Skupština će o tome donijeti adekvatnu odluku, ako zakonom ili na njemu utemeljenom odlukom nadležnog državnog tijela nije određeno drukčije.

XIX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 48.
O svim proceduralno-statutarnim pitanjima koja nisu uređena ovim Statutom odlučuje Upravni odbor Udruge.

Članak 49.
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od dana ovjere od strane nadležnog tijela državne uprave.
Danom stupanja na snagu ovog Statuta, prestaje važiti Statut Udruge pravnika u zdravstvu od 10. studenog 2006. godine.

     Predsjednica Udruge:
  Snježana Cerjan, mag.iur.

U Fužinama, 25. travnja 2015. god.